Dit is de privacyverklaring van Stichting Elster Gezinsavondvierdaagse, gevestigd te Zoetendaal 101, 6662 XJ Elst, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41047142 , hierna te noemen: `de Stichting`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan een van de bestuursleden.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken geen cookies op onze website.

Foto’s
De Stichting Elster Gezinsavondvierdaagse neemt tijdens de avondwandelingen foto’s om sfeerindrukken weer te kunnen geven op haar website en Facebook van de Stichting. Met het kopen van een startkaart geven deelnemers en/of de ouders/voogd van minderjarige deelnemers toestemming aan de stichting om deze sfeer- en impressiebeelden en waar zij mogelijk op staan, te mogen publiceren op haar website of Facebook. Indien een deelnemer of een ouder/voogd van een minderjarige deelnemer hier expliciet op tegen is en toch wil deelnemen kan de Stichting Elster Gezinsavondvierdaagse niet voorkomen dat per toeval de betreffende deelnemer of diens minderjarig kind op een van deze sfeer- of impressiebeelden te zien is. De Stichting is hiervoor niet aansprakelijk en zal na een schriftelijk verzoek deze beelden alsnog verwijderen van haar website en Facebook.
Op de startkaarten zal bovenstaande informatie duidelijk vermeld staan.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Stichting uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw taak als vrijwilliger bij de Stichting, tenzij de Stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Stichting deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Stichting hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Stichting legt uw persoonsgegevens digitaal vast. Uw gegevens worden opgeslagen op de persoonlijke computer van een of meerdere bestuursleden die over uw gegevens dienen te beschikken, bijvoorbeeld om u te kunnen informeren over activiteiten van de Stichting of om u te informeren over uw taken als vrijwilliger of om u aan te laten stellen als verkeersregelaar door de gemeente Overbetuwe. De desbetreffende bestuursleden dragen zorg voor passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen zij dat alleen zijzelf toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat er actuele versies gebruikt worden van veiligheidssoftware en besturingssystemen.

Wijziging van het privacy beleid
De Stichting past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Stichting raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

  • Verantwoordelijke: Andre Paardekooper
  • E-mail: via de email knop in de rubriek “contact” op de website www.elstergezinsavondvierdaagse.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.