Historie Stichting Elster Gezins avondvierdaagse

De Elster Gezins Avondvierdaagse was een initiatief van de heer G. Mathijssen van de voetbalvereniging Spero. Op de 46e jaarvergadering van deze vereniging in 1977 begroette het overgrote deel van de aanwezigen het initiatief van het bestuur positief. Het doel was om met de voetballers tijdens de zomervakantie ook verenigingsactiviteiten te ontplooien. De heer Mathijssen kreeg de opdracht om de plannen verder uit te werken. Allereerst zocht de heer Mathijssen contact met de Elster scholen. Hij nodigde de scholen, samen met de heren A. Stokkink en H. Theloosen van Spero, uit voor een bijeenkomst om de organisatie in gang te zetten.

 

De startbijeenkomst voor de Elster Gezins avondvierdaagse vond plaats op 20 februari 1978 in de vergaderruimte van de sporthal De Helster. Hierbij waren ook de vertegenwoordigers van de Elster scholen aanwezig. Als hoofddoel formuleerde de vergadering een wandeltocht met het gezin, “vader en/of moeder met de kinderen”. Bij uitzondering konden ook enkele kleine groepen in klas- of verenigingsverband mee doen, wel onder voldoende begeleiding.

 

De vergadering besloot om de eerste Elster Gezins avondvierdaagse te houden van dinsdag 23 t/m vrijdag 26 mei 1978. De bijdrage van de wandelaars voor deze Avondvierdaagse bedroeg f 2,50. Er werden 3 commissies gevormd, t.w. Technische Commissie die voor de inrichting van de startlocatie en het uitzetten van de 4 wandelroutes moest zorgdragen, de Financiële commissie en de commissie Publiciteit. Alle commissies werden bemand door vertegenwoordigers van SV Spero en van de diverse scholen van Elst. De vergadering koos unaniem de heer Geert Mathijssen als voorzitter. Startlocatie van de eerste Avondvierdaagse was sporthal De Helster. Dit was tevens ook het eindpunt, waar op de vrijdag de medailles werden uitgereikt. Op d laatste wandeldag zorgde het muziekkorps Prins Willem Allexander voor een feestelijke binnenkomst tussen het Werenfriedesplein en de sporthal.

Er deden ongeveer 700 wandelaars mee aan de eerste Elster Gezins avondvierdaagse.

 

Op de eerste vergadering ter voorbereiding van de 2e Elster Gezins avondvierdaagse  besloot de vergadering om van de Elster Gezins avondvierdaagse een Stichting te maken. Tevens besloot de vergadering om het karakter van de Gezinsavondvierdaagse te handhaven, dat wil zeggen dat  kinderen in principe alleen mogen meelopen in gezinsverband. Er waren bij de 2e Avondvierdaagse bijna tweemaal zoveel deelnemers (ruim 1300) dan bij de 1e in 1978.

 

Tijdens de intocht op de laatste dag van de 4e Elster gezins avondvierdaagse werden de wandelaars begeleid door 3 muziekkorpsen, te weten Prins Willem Aleander, Concordia uit Driel en Con Amore uit Oosterhout. Aan de 4e avondvierdaagse namen ongeveer 1800 wandelaars aan deel.

 

Vrijwilligers

Vanaf het eerste moment heeft de stichting gebruik gemaakt van veel vrijwilligers. In eerste instantie werden de vrijwilligers geleverd door sportvereniging Spero en leraren van de basisscholen van Elst.  Het principe van de inzet van de vrijwilligers is gedurende het hele bestaan van de stichting vrijwel niets gewijzigd.

De vrijwilligers worden op de volgende wijze ingezet:

  • Bij de opzet van de startlocatie door het aanbrengen van aanwijzingsborden, het aanbrengen van vlaggen en spandoeken om de startlocatie een feestelijke tint te geven, het aanbrengen van reclame uitingen van onze sponsoren
  • Bij het startbureau voor het stempelen van de startkaarten bij vertrek en binnenkomst en de laatste dag (vrijdags) bij het uitreiken van de beloningen voor uitlopen van de vierdaagse
  • Bij de controles onderweg. Hier krijgen de wandelaarts een knip in de startkaart als bewijs dat ze de controle gepasseerd zijn. De controles worden uitgevoerd op alle afstanden
  • Last but not least worden de vrijwilligers ingezet voor het veilig oversteken van drukke wegen en kruispunten. De laatste jaren zijn deze vrijwilligers verplicht om een examen of te leggen. In eerste instantie werd er een avond voor deze vrijwilligers georganiseerd waarbij de vrijwilligers op de hoogte werden gesteld van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verkeersregelaars. Deze cursus werd gegeven door een ex-politie agent. De laatste jaren moet er een on-line examen via internet worden gemaakt, waarbij er een minimum score gehaald moet worden. Hierna krijgt men via de gemeente en politie een officiële aanstelling als evenementen verkeersregelaar. Er zijn ieder jaar minimaal 25 verkeersregelaars nodig om er voor te zorgen dat de wandelaars veilig het eindpunt van de wandeltocht bereiken
  • Buiten bovengenoemde vrijwilligers bestaat het bestuur van de stichting uit minimaal 6 personen. Voor een nadere beschrijving van het bestuur, zie verder in dit document
  • Bij iedere basisschool en bij Primera in de Dorpsstraat zijn ieder jaar de startkaarten te koop. Tijdens de eerste jaren werden de startkaarten ook verkocht bij de plaatselijke banken in Elst. Dit heeft echter maar een paar jaar geduurd. Hierna zagen de banken van deze medewerking af.

 

Wandelroutes

De wandelroutes zijn in de loop der jaren weinig veranderd. De wijzigingen die zijn aangebracht waren een gevolg van bijvoorbeeld de aanleg van de Cora Baltussen Singel, de aanleg van het Rijn Waal fietspad en de aanleg van Westeraam. In de begintijd is er een jaar geweest waarbij de routebeschrijvingen werden uitgebreid met historische weetjes van de plekken waarlangs gewandeld werd. Dit kwam tot stand met medewerking van de historische vereniging “Marithaime”. Gezien de vele nieuwkomers in het “wandelleger”, bijvoorbeeld mensen die in Westeraam of in de Schuitgraaf zijn komen wonen, denkt de Stichting er over na om deze informatie in de komende jaren weer aan de routebeschrijvingen toe te voegen.

Vanaf het begin kan men kiezen uit een 5 km lange route of een 10 km lange route, die gedeeltelijk over hetzelfde parcours lopen. In 2017 is er de route van 2,5 km aan toegevoegd. Deze toevoeging bleek een groot succes, vooral voor gezinnen met kinderen tot 6 jaar. Deze 2,5 km route is samen ontwikkeld met de wandelsportvereniging Elstar in Elst, die deze route in dezelfde periode aflegt met bewoners  van Terzio.

 

Bestuur

Geert Mathijssen (overleden in 2019) bekleedde het eerste voorzitterschap van de Stichting. Dit heeft hij tot 2010 jaren gedaan. André Paardekooper volgde hem op. André combineerde de voorzittersfunctie met de secretariaatsfunctie. Hij vervulde de functies tot en met het 40-jarig bestaan in 2018. Daarna volgde Art Lemkens hem op. Terwijl in de beginjaren de bestuursfuncties werden vervuld door leden van de sportvereniging Spero en directeuren/leraren van de basisscholen in Elst, worden steeds meer bestuursfuncties vervuld door mensen die van “buiten” komen. Deze zijn echter ook zeer gemotiveerd om de kinderen met hun gezinnen ieder jaar een mooie Avondvierdaagse te bieden. Een extra belasting voor het bestuur zijn de veranderende wetgeving ten aanzien van veiligheid en  de eisen ten aanzien van privacy van de wandelaars. Daarbij is de drukte van het verkeer in de loop der jaren toegenomen, waardoor de inzet van goed opgeleide verkeersregelaars steeds belangrijker wordt.

Share and Enjoy !

Shares